Express Bus Hakuba

Matsumoto

Hakuba

Outward

To Hakuba No service for this winter season (2020-2021)
Timetable
MAP

Homeward

To Matsumoto No service for this winter season (2020-2021)
Timetable
MAP