Route Bus Matsumoto

Shirahone Onsen

Matsumoto

Timetable
[ Green Season ]
April 17 - November 15, 2020

Outward

To Matsumoto
Timetable
【Bus】R-26 Awanoyu (dep.)
【Bus】R-25 Shirahone Onsen (dep.)
【Bus】K-20 Sawando Bus Terminal (dep.)
【Bus】N-17 Oyakodaki (dep.)
【Bus】K-01 Shin-Shimashima Sta. (arr.)
Transfer
【Train】AK-14 Shin-Shimashima Sta. (dep.)
【Train】AK-01 Matsumoto Sta. (arr.)
9:05
10:16
15:28
16:29
16:48
9:10
10:21
15:33
16:24
17:13
9:24→
9:51
10:35
15:47
||
17:27
9:59
10:43
15:55
17:15
17:35
10:31
11:15
16:27
17:47
18:07
10:53
11:28
16:43
18:00
18:39
11:22
11:57
17:13
18:30
19:09

Homeward

To Shirahone Onsen
Timetable
【Train】AK-01 Matsumoto Sta. (dep.)
【Train】AK-14 Shin-Shimashima Sta. (arr.)
Transfer
【Bus】K-01 Shin-Shimashima Sta. (dep.)
【Bus】K-17 Oyako-daki (dep.)
【Bus】K-20 Sawando Bus Terminal (dep.)
【Bus】R-26 Awanoyu (arr.)
【Bus】R-25 Shirahone Onsen (arr.)
【Bus】R-26 Awanoyu (arr.)
8:00
13:29
14:07
14:46
8:30
13:59
14:38
15:17
8:40
14:10
14:45
15:30
9:11
14:41
15:16
16:01
9:19
14:49
15:24
→16:01
||
||
||
||
16:48
9:34
15:04
16:19
16:53
9:39
15:09
16:29
Timetable
[ Winter Season ]
November 16, 2019 - April 16, 2020

Outward

To Matsumoto
Timetable

【Bus】R-25 Shirahone Onsen (dep.)
【Bus】R-26 Awanoyu (dep.)
【Bus】N-29 Norikura Kogen Tourist Info Center (arr.)
【Bus】N-31 Ski Resort (dep.)
【Bus】N-29 Norikura Kogen Tourist Info Center (dep.)
【Bus】N-17 Oyakodaki (dep.)
【Bus】K-01 Shin-Shimashima Sta. (arr.)
【Train】AK-14 Shin-Shimashima Sta. (dep.)
【Train】AK-01 Matsumoto Sta. (arr.)
【Bus】AK-01 Matsumoto Bus Terminal (arr.)
Direct Bus
10:05
15:45
10:10
15:50
10:29
16:09
10:40
16:20
10:41
16:21
10:56
16:36
11:28
17:08
||
transfer from bus to train
||
17:22
||
17:52
12:03

Homeward

To Shirahone Onsen
Timetable

【Bus】Matsumoto Bus Terminal (dep.)
【Train】AK-01 Matsumoto Sta. (dep.)
【Train】AK-14 Shin-Shimashima Sta. (arr.)
【Bus】K-01 Shin-Shimashima Sta. (dep.)
【Bus】K-17 Oyako-daki (dep.)
【Bus】N-29 Norikura Kogen Tourist Info Center (arr.)
【Bus】N-31 Ski Resort (arr.)
【Bus】N-29 Norikura Kogen Tourist Info Center (dep.)
【Bus】R-26 Awanoyu (arr.)
【Bus】R-25 Shirahone Onsen (arr.)
Direct Bus
13:30
7:15
||
7:49
||
transfer from train to bus
||
8:05
14:10
8:36
14:41
8:52
14:57
8:53
14:58
9:04
15:09
9:23
15:28
9:28
15:33