รถบัสด่วน นากาโนะ

อิเคะบุคุโระ

นากาโนะ

ขาไป

ไปนากาโนะ
ตารางเวลา
สถานะการเดินรถ
Ikebukuro Station East Exit (ออก)
Nagano Station (ถึง)
Hotel Kokusai 21 (ถึง)
Suzaka Station (ถึง)
×
×
7:30
15:30
16:50
18:30
21:40
11:15
19:12
20:32
22:12
1:22
||
||
||
19:49
21:09
22:49

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

 

เกี่ยวกับสถานะการเดินรถ:

(✓) = ให้บริการตามปกติ

(×) = ยกเลิกการเดินรถ

 

รถบัสเส้นทางนี้สามารถทำการจองล่วงหน้าได้ถึง 1 เดือน

ขากลับ

ไปอิเคะบุคุโระ
ตารางเวลา
สถานะการเดินรถ
Yanagihara (ออก)
Suzaka Station (ออก)
Nagano Station East Exit (ออก)
Ikebukuro Station (ถึง)
×
×
6:25
7:15
9:25
6:40
7:40
9:40
4:00
7:30
8:30
10:30
15:30
-
7:52
11:22
12:22
14:22
19:22

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

 

เกี่ยวกับสถานะการเดินรถ:

(✓) = ให้บริการตามปกติ

(×) = ยกเลิกการเดินรถ

 

รถบัสเส้นทางนี้สามารถทำการจองล่วงหน้าได้ถึง 1 เดือน