รถบัสธรรมดา นากาโนะ

โทะกากุชิ

นากาโนะ

กำหนดตารางเดินรถ
ตารางเดินรถ
ตารางรถฤดูหนาว
ตารางรถนอกฤดูหนาว
ตารางเวลา
[ A - สาย 70 ฤดูหนาว ]
12 ธันวาคม - 31 มีนาคม 2021

ขาไป

ไปนากาโนะ
ตารางเวลา
ตารางเดินรถ
Togakushi Ski Resort
Komeiin
Togakushi Chusha
Togakushi Hokosha
Jizodo
Soba Museum
Zenkoji Daimon
Nagano Station
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
8:35
10:00
10:00
10:20
11:20
12:20
13:20
14:20
15:10
16:10
16:50
17:10
8:41
10:06
10:06
10:26
11:26
12:26
13:26
14:26
15:16
16:16
16:56
17:16
6:42
7:47
8:45
10:10
10:10
10:30
11:30
12:30
13:30
14:30
15:20
16:20
17:00
17:20
18:30
6:48
7:53
8:53
10:18
10:18
10:38
11:38
12:38
13:38
14:38
15:28
16:28
17:08
17:28
18:38
6:49
7:54
8:54
10:19
10:19
||
11:39
12:39
13:39
14:39
15:29
16:29
||
17:29
18:39
6:52
7:57
8:57
10:22
10:22
||
11:42
12:42
13:42
14:42
15:32
16:32
||
17:32
18:42
7:33
8:43
9:43
11:03
11:08
||
12:23
13:23
14:23
15:23
16:13
17:13
||
18:13
19:23
7:48
8:58
9:58
11:18
11:23
11:38
12:38
13:38
14:38
15:38
16:28
17:28
18:08
18:23
19:38

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

 

(△)= ให้บริการเฉพาะวันเสาร์/อาทิตย์

(▲)= ให้บริการเฉพาะวันจันทร์-ศุกร์

(■)= ให้บริการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุกนักขัตฤกษ์ระหว่างวันที่ 26 ธ.ค. 2020 – 28 มี.ค. 2021 และระหว่าง 29-31 ธ.ค. 2020  และวันที่ 8 ก.พ. 2021

ขากลับ

ไปโทะกากุชิ
ตารางเวลา
ตารางเดินรถ
Nagano Station
Zenkoji Daimon
Soba Museum
Jizodo
Togakushi Hokosha
Togakushi Chusha
Komeiin
Togakushi Ski Resort
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
7:00
8:20
8:30
9:40
10:40
11:30
12:30
13:30
14:10
15:10
16:10
17:00
18:00
19:00
7:07
||
8:37
9:47
10:47
11:37
12:37
13:37
||
15:17
16:17
17:07
18:07
19:07
7:54
||
9:24
10:34
11:34
12:24
13:24
14:29
||
16:09
17:09
17:59
18:59
19:54
7:56
||
9:26
10:36
11:36
12:26
13:26
14:31
||
16:11
17:11
18:01
19:01
19:56
7:57
9:17
9:27
10:37
11:37
12:27
13:27
14:32
||
16:12
17:12
18:02
19:02
19:57
8:04
9:24
9:34
10:44
11:44
12:34
13:34
14:39
15:14
16:19
17:19
18:11
19:11
20:06
8:06
9:26
9:36
10:46
11:46
12:36
13:36
14:41
15:16
16:21
17:21
8:17
9:37
9:47
10:57
11:57
12:47
13:47
14:54
15:27
16:34
17:34

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

 

(■)= ให้บริการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุกนักขัตฤกษ์ระหว่างวันที่ 26 ธ.ค. 2020 – 28 มี.ค. 2021 และระหว่าง 29-31 ธ.ค. 2020  และวันที่ 8 ก.พ. 2021

ตารางเวลา
[ B - สาย 70 นอกฤดูหนาว ]
1 เมษายน - 10 ธันวาคม 2021

ขาไป

ไปนากาโนะ
ตารางเวลา
วันเดินรถ
Togakushi Campsite
Togakushi Okusha
Path to Kagami Pond
Togakushi Chusha
Togakushi Hokosha
Jizodo
Soba Museum
Zenkoji Daimon
Nagano Station
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
8:38
10:03
10:03
11:23
12:23
13:23
14:23
15:13
15:50
16:13
17:13
18:33
8:42
10:07
10:07
11:27
12:27
13:27
14:27
15:17
15:54
16:17
17:17
18:37
8:44
10:09
10:09
11:29
12:29
13:29
14:29
15:19
15:56
16:19
17:19
18:39
6:42
7:47
8:45
10:10
10:10
11:30
12:30
13:30
14:30
15:20
15:57
16:20
17:20
18:40
6:48
7:53
8:53
10:18
10:18
11:38
12:38
13:38
14:38
15:28
16:05
16:28
17:28
18:48
6:49
7:54
8:54
10:19
10:19
11:39
12:39
13:39
14:39
15:29
||
16:29
17:29
18:49
6:52
7:57
8:57
10:22
10:22
11:42
12:42
13:42
14:42
15:32
||
16:32
17:32
18:52
7:33
8:43
9:43
11:03
11:08
12:23
13:23
14:23
15:23
16:13
||
17:13
18:13
19:33
7:48
8:58
9:58
11:18
11:23
12:38
13:38
14:38
15:38
16:28
17:05
17:28
18:28
19:48

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

 

(△)= ให้บริการเฉพาะวันเสาร์/อาทิตย์/วันหยุดขักขัตฤกษ์

(▲)= ให้บริการเฉพาะวันจันทร์-ศุกร์

(■)= ให้บริการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุกนักขัตฤกษ์ระหว่างวันที่ 25 เม.ย. – 23 พ.ค. 2021

ขากลับ

ไปโทะกากุชิ
ตารางเวลา
ตารางเดินรถ
Nagano Station
Zenkoji Daimon
Soba Museum
Jizodo
Togakushi Hokosha
Togakushi Chusha
Path to Kagami Pond
Togakushi Okusha
Togakushi Campsite
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
7:00
8:20
8:30
9:40
10:40
11:30
12:30
13:30
15:10
16:10
17:00
17:20
18:00
18:30
19:00
7:07
||
8:37
9:47
10:47
11:37
12:37
13:37
15:17
16:17
17:07
17:27
18:07
18:37
19:07
7:54
||
9:24
10:34
11:34
12:24
13:24
14:29
16:09
17:09
17:59
18:19
18:59
19:29
19:59
7:56
||
9:26
10:36
11:36
12:26
13:26
14:31
16:11
17:11
18:01
18:21
19:01
19:31
20:01
7:57
9:17
9:27
10:37
11:37
12:27
13:27
14:32
16:12
17:12
18:02
18:22
19:02
19:32
20:02
8:04
9:24
9:34
10:44
11:44
12:34
13:34
14:39
16:19
17:19
18:09
18:29
19:11
19:41
20:11
8:05
9:25
9:35
10:45
11:45
12:35
13:35
14:40
16:20
17:20
18:10
18:30
8:08
9:28
9:38
10:48
11:48
12:38
13:38
14:43
16:23
17:23
18:13
18:33
8:14
9:34
9:44
10:54
11:54
12:44
13:44
14:51
16:31
17:31
18:21
18:41

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

(△)= ให้บริการเฉพาะวันเสาร์/อาทิตย์/วันหยุดขักขัตฤกษ์

(▲)= ให้บริการเฉพาะวันจันทร์-ศุกร์

(■)= ให้บริการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุกนักขัตฤกษ์ระหว่างวันที่ 25 เม.ย. – 23 พ.ค. 2021

ตารางเวลา
[ C - สาย 73 ]
วันธรรมดา

ขาไป

ไปนากาโนะ
ตารางเวลา
ตารางเดินรถ
Togakushi Chusha
Togakushi Hokosha
Jizodo
Zenkoji Daimon
Nagano Station
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
6:27
6:52
7:47
9:47
11:57
14:37
15:27
16:27
17:27
6:33
6:58
7:53
9:53
12:03
14:43
15:33
16:33
17:33
6:34
6:59
7:54
9:54
12:04
14:44
15:34
16:34
17:34
7:28
7:53
8:48
10:48
12:58
15:38
16:28
17:28
18:28
7:43
8:03
8:58
11:03
13:13
15:53
16:43
17:43
18:43

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ (29 ธ.ค. – 3 ม.ค.) และเทศกาลโอบ้ง (13-16 ส.ค.) จะใช้ตารางเดินรถ D และจะไม่มีรถให้บริการในวันที่ 1 มกราคม

ขากลับ

ไปโทะกากุชิ
ตารางเวลา
ตารางเดินรถ
Nagano Station
Zenkoji Daimon
Jizodo
Togakushi Hokosha
Togakushi Chusha
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
7:08
8:08
11:13
13:33
14:33
15:33
17:03
18:13
19:13
20:03
7:15
8:15
11:20
13:40
14:40
15:40
17:10
18:20
19:20
20:10
8:12
9:11
12:17
14:37
15:37
16:37
18:07
19:17
20:17
21:07
8:13
9:12
12:18
14:38
15:38
16:38
18:08
19:18
20:18
21:08
8:25
9:25
12:30
14:50
15:50
16:50
18:20
19:30
20:30
21:20

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ (29 ธ.ค. – 3 ม.ค.) และเทศกาลโอบ้ง (13-16 ส.ค.) จะใช้ตารางเดินรถ D และจะไม่มีรถให้บริการในวันที่ 1 มกราคม

ตารางเวลา
[ D - สาย 73 ]
วันเสาร์-อาทิตย์

ขาไป

ไปนากาโนะ
ตารางเวลา

Togakushi Chusha
Togakushi Hokosha
Jizodo
Zenkoji Daimon
Nagano Station
6:42
7:47
9:47
11:57
14:37
16:27
6:48
7:53
9:53
12:03
14:43
16:33
6:49
7:54
9:54
12:04
14:44
16:34
7:43
8:48
10:48
12:58
15:38
17:28
7:58
9:03
11:03
13:13
15:53
17:43

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

ขากลับ

ไปโทะกากุชิ
ตารางเวลา

Nagano Station
Zenkoji Daimon
Jizodo
Togakushi Hokosha
Togakushi Chusha
8:43
11:13
14:33
17:03
18:13
19:13
8:50
11:20
14:40
17:10
18:20
19:20
9:47
12:17
15:37
18:07
19:17
20:17
9:48
12:18
15:38
18:08
19:18
20:18
10:00
12:30
15:50
18:20
19:30
20:30

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น