รถบัสธรรมดา นากาโนะ

โทะกากุชิ

นากาโนะ

กำหนดตารางเดินรถ
ตารางเดินรถ
ตารางฤดูหนาว (10 ธ.ค. ~ 31 มี.ค.)
ตารางนอกฤดูหนาว(1 เม.ย. ~ 8 ธ.ค.)
รถบัสสาย 70
รถบัสสาย 73
วันธรรมดา
วันหยุด/เสาร์-อาทิตย์
วันธรรมดา
วันหยุด/เสาร์-อาทิตย์
ตารางเวลา
[ A - สาย 70 ฤดูหนาว ]
วันธรรมดา

ขาไป

ไปนากาโนะ
ตารางเวลา
ตารางเดินรถ
Togakushi Ski Resort
Komeiin
Togakushi Chusha
Togakushi Hokosha
Jizodo
Soba Museum
Zenkoji Daimon
Nagano Sta.
จ.-ศ.
จ.-ศ.
จ.-ศ.
จ.-ศ.
จ.-ศ.
จ.-ศ.
จ.-ศ.
จ.-ศ.
จ.-ศ.
จ.-ศ.
จ.-ศ.
8:35
10:00
11:20
12:20
13:20
14:20
15:10
16:10
17:10
8:41
10:06
11:26
12:26
13:26
14:26
15:16
16:16
17:16
6:42
8:45
10:10
11:30
12:30
13:30
14:30
15:20
16:20
17:20
18:30
6:48
8:53
10:18
11:38
12:38
13:38
14:38
15:28
16:28
17:28
18:38
6:49
8:54
10:19
11:39
12:39
13:39
14:39
15:29
16:29
17:29
18:39
6:52
8:57
10:22
11:42
12:42
13:42
14:42
15:32
16:32
17:32
18:42
7:33
9:43
11:08
12:23
13:23
14:23
15:23
16:13
17:13
18:13
19:23
7:48
9:58
11:23
12:38
13:38
14:38
15:38
16:28
17:28
18:23
19:38

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

หมายเหตุ: ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 2022 – 3 ม.ค. 2023 จะใช้ตารางเดินรถวันเสาร์-อาทิคย์ (ตารางเดินรถ E)

ขากลับ

ไปโทะกากุชิ
ตารางเวลา
ตารางเดินรถ
Nagano Sta.
Zenkoji Daimon
Soba Museum
Jizodo
Togakushi Hokosha
Togakushi Chusha
Komeiin
Togakushi Ski Resort
จ.-ศ.
จ.-ศ.
จ.-ศ.
จ.-ศ.
จ.-ศ.
จ.-ศ.
จ.-ศ.
จ.-ศ.
จ.-ศ.
จ.-ศ.
จ.-ศ.
จ.-ศ.
7:00
8:30
9:40
10:40
11:30
12:30
13:30
15:10
16:10
17:00
18:00
19:00
7:07
8:37
9:47
10:47
11:37
12:37
13:37
15:17
16:17
17:07
18:07
19:07
7:54
9:24
10:34
11:34
12:24
13:24
14:29
16:09
17:09
17:59
18:59
19:54
7:56
9:26
10:36
11:36
12:26
13:26
14:31
16:11
17:11
18:01
19:01
19:56
7:57
9:27
10:37
11:37
12:27
13:27
14:32
16:12
17:12
18:02
19:02
19:57
8:04
9:34
10:44
11:44
12:34
13:34
14:39
16:19
17:19
18:11
19:11
20:06
8:06
9:36
10:46
11:46
12:36
13:36
14:41
16:21
17:21
8:17
9:47
10:57
11:57
12:47
13:47
14:54
16:34
17:34

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

หมายเหตุ: ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 2022 – 3 ม.ค. 2023 จะใช้ตารางเดินรถวันเสาร์-อาทิคย์ (ตารางเดินรถ E)

ตารางเวลา
[ B - สาย 70 นอกฤดูหนาว ]
1 เมษายน - 8 ธันวาคม 2023

ขาไป

ไปนากาโนะ
ตารางเวลา
ตารางเดินรถ
Togakushi Campsite
Togakushi Okusha
Path to Kagami Pond
Togakushi Chusha
Togakushi Hokosha
Jizodo
Soba Museum
Zenkoji Daimon
Nagano Station
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
8:38
10:03
10:03
11:23
12:23
13:23
14:23
15:13
16:13
17:13
18:33
8:42
10:07
10:07
11:27
12:27
13:27
14:27
15:17
16:17
17:17
18:37
8:44
10:09
10:09
11:29
12:29
13:29
14:29
15:19
16:19
17:19
18:39
6:42
7:47
8:45
10:10
10:10
11:30
12:30
13:30
14:30
15:20
16:20
17:20
18:40
6:48
7:53
8:53
10:18
10:18
11:38
12:38
13:38
14:38
15:28
16:28
17:28
18:48
6:49
7:54
8:54
10:19
10:19
11:39
12:39
13:39
14:39
15:29
16:29
17:29
18:49
6:52
7:57
8:57
10:22
10:22
11:42
12:42
13:42
14:42
15:32
16:32
17:32
18:52
7:33
8:43
9:43
11:03
11:08
12:23
13:23
14:23
15:23
16:13
17:13
18:13
19:33
7:48
8:58
9:58
11:18
11:23
12:38
13:38
14:38
15:38
16:28
17:28
18:28
19:48

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

(△)= ให้บริการเฉพาะวันเสาร์/อาทิตย์/วันหยุดขักขัตฤกษ์

(▲)= ให้บริการเฉพาะวันจันทร์-ศุกร์

ขากลับ

ไปโทะกากุชิ
ตารางเวลา
ตารางเดินรถ
Nagano Station
Zenkoji Daimon
Soba Museum
Jizodo
Togakushi Hokosha
Togakushi Chusha
Path to Kagami Pond
Togakushi Okusha
Togakushi Campsite
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
7:00
8:30
9:40
10:40
11:30
12:30
13:30
15:10
16:10
17:00
17:20
18:00
18:30
19:00
7:07
0.359027778
9:47
10:47
11:37
12:37
13:37
15:17
16:17
17:07
17:27
18:07
18:37
19:07
7:54
0.391666667
10:34
11:34
12:24
13:24
14:29
16:09
17:09
17:59
18:19
18:59
19:29
19:59
7:56
0.393055556
10:36
11:36
12:26
13:26
14:31
16:11
17:11
18:01
18:21
19:01
19:31
20:01
7:57
9:27
10:37
11:37
12:27
13:27
14:32
16:12
17:12
18:02
18:22
19:02
19:32
20:02
8:04
9:34
10:44
11:44
12:34
13:34
14:39
16:19
17:19
18:09
18:29
19:11
19:41
20:11
8:05
9:35
10:45
11:45
12:35
13:35
14:40
16:20
17:20
18:10
18:30
8:08
9:38
10:48
11:48
12:38
13:38
14:43
16:23
17:23
18:13
18:33
8:14
9:44
10:54
11:54
12:44
13:44
14:51
16:31
17:31
18:21
18:41

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

(△)= ให้บริการเฉพาะวันเสาร์/อาทิตย์/วันหยุดขักขัตฤกษ์

(▲)= ให้บริการเฉพาะวันจันทร์-ศุกร์

ตารางเวลา
[ C - สาย 73 ]
วันธรรมดา

ขาไป

ไปนากาโนะ
ตารางเวลา
ตารางเดินรถ
Togakushi Chusha
Togakushi Hokosha
Jizodo
Zenkoji Daimon
Nagano Station
จ.-ศ.
จ.-ศ.
จ.-ศ.
จ.-ศ.
จ.-ศ.
จ.-ศ.
จ.-ศ.
จ.-ศ.
จ.-ศ.
6:27
6:52
7:47
9:47
11:57
14:37
15:27
16:27
17:27
6:33
6:58
7:53
9:53
12:03
14:43
15:33
16:33
17:33
6:34
6:59
7:54
9:54
12:04
14:44
15:34
16:34
17:34
7:28
7:53
8:48
10:48
12:58
15:38
16:28
17:28
18:28
7:43
8:03
8:58
11:03
13:13
15:53
16:43
17:43
18:43

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ (29 ธ.ค. 2023- 3 ม.ค. 2024) และเทศกาลโอบ้ง (13-16 ส.ค.) จะใช้ตารางเดินรถวันเสาร์-อาทิตย์ (ตารางรถบัส D) และจะไม่มีรถให้บริการในวันที่ 1 มกราคม

ขากลับ

ไปโทะกากุชิ
ตารางเวลา
ตารางเดินรถ
Nagano Station
Zenkoji Daimon
Jizodo
Togakushi Hokosha
Togakushi Chusha
จ.-ศ.
จ.-ศ.
จ.-ศ.
จ.-ศ.
จ.-ศ.
จ.-ศ.
จ.-ศ.
จ.-ศ.
จ.-ศ.
จ.-ศ.
7:08
8:08
11:13
13:33
14:33
15:33
17:03
18:13
19:13
20:03
7:15
8:15
11:20
13:40
14:40
15:40
17:10
18:20
19:20
20:10
8:12
9:11
12:17
14:37
15:37
16:37
18:07
19:17
20:17
21:07
8:13
9:12
12:18
14:38
15:38
16:38
18:08
19:18
20:18
21:08
8:25
9:25
12:30
14:50
15:50
16:50
18:20
19:30
20:30
21:20

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ (29 ธ.ค. 2023- 3 ม.ค. 2024) และเทศกาลโอบ้ง (13-16 ส.ค.) จะใช้ตารางเดินรถวันเสาร์-อาทิตย์ (ตารางรถบัส D) และจะไม่มีรถให้บริการในวันที่ 1 มกราคม

ตารางเวลา
[ D - สาย 73 ]
วันเสาร์-อาทิตย์

ขาไป

ไปนากาโนะ
ตารางเวลา
ตารางเดินรถ
Togakushi Chusha
Togakushi Hokosha
Jizodo
Zenkoji Daimon
Nagano Station
ส.-อา.
ส.-อา.
ส.-อา.
ส.-อา.
ส.-อา.
ส.-อา.
6:42
7:47
9:47
11:57
14:37
16:27
6:48
7:53
9:53
12:03
14:43
16:33
6:49
7:54
9:54
12:04
14:44
16:34
7:43
8:48
10:48
12:58
15:38
17:28
7:58
9:03
11:03
13:13
15:53
17:43

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ (29 ธ.ค. 2023- 3 ม.ค. 2024) และเทศกาลโอบ้ง (13-16 ส.ค.) จะใช้ตารางเดินรถวันเสาร์-อาทิตย์ (ตารางรถบัส D) และจะไม่มีรถให้บริการในวันที่ 1 มกราคม

ขากลับ

ไปโทะกากุชิ
ตารางเวลา
ตารางเดินรถ
Nagano Station
Zenkoji Daimon
Jizodo
Togakushi Hokosha
Togakushi Chusha
ส.-อา.
ส.-อา.
ส.-อา.
ส.-อา.
ส.-อา.
ส.-อา.
8:43
11:13
14:33
17:03
18:13
19:13
8:50
11:20
14:40
17:10
18:20
19:20
9:47
12:17
15:37
18:07
19:17
20:17
9:48
12:18
15:38
18:08
19:18
20:18
10:00
12:30
15:50
18:20
19:30
20:30

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ (29 ธ.ค. 2023- 3 ม.ค. 2024) และเทศกาลโอบ้ง (13-16 ส.ค.) จะใช้ตารางเดินรถวันเสาร์-อาทิตย์ (ตารางรถบัส D) และจะไม่มีรถให้บริการในวันที่ 1 มกราคม

ตารางเวลา
[ E - สาย 70 ]
วันเสาร์ - อาทิตย์

ขาไป

ไปนากาโนะ
ตารางเวลา
ตารางเดินรถ
Togakushi Ski Resort
Komeiin
Togakushi Chusha
Togakushi Hokosha
Jizodo
Soba Museum
Zenkoji Daimon
Nagano Sta.
ส.-อา.
ส.-อา.
ส.-อา.
ส.-อา.
ส.-อา.
ส.-อา.
ส.-อา.
ส.-อา.
ส.-อา.
ส.-อา.
ส.-อา.
8:35
10:00
10:20
11:20
12:20
13:20
14:20
15:10
16:10
16:50
17:10
8:41
10:06
10:26
11:26
12:26
13:26
14:26
15:16
16:16
16:56
17:16
6:42
7:47
8:45
10:10
10:30
11:30
12:30
13:30
14:30
15:20
16:20
17:00
17:20
6:48
7:53
8:53
10:18
10:38
11:38
12:38
13:38
14:38
15:28
16:28
17:08
17:28
6:49
7:54
8:54
10:19
||
11:39
12:39
13:39
14:39
15:29
16:29
||
17:29
6:52
7:57
8:57
10:22
||
11:42
12:42
13:42
14:42
15:32
16:32
||
17:32
7:33
8:43
9:43
11:03
||
12:23
13:23
14:23
15:23
16:13
17:13
||
18:13
7:48
8:58
9:58
11:18
11:38
12:38
13:38
14:38
15:38
16:28
17:28
18:08
18:28

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น
(■)= ให้บริการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ระหว่างวันที่ 17 ธ.ค. 2022 – 19 มี.ค. 2023 และทุกวันระหว่าง 29 ธ.ค. 2022 – 3 ม.ค. 2023

 

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ (29 ธ.ค. 2022- 3 ม.ค. 2023) และเทศกาลโอบ้ง (13-16 ส.ค.) จะใช้ตารางเดินรถวันเสาร์-อาทิตย์ (ตารางรถบัส E) และจะไม่มีรถให้บริการในวันที่ 1 มกราคม

ขากลับ

ไปโทะกากุชิ
ตารางเวลา
ตารางเดินรถ
Nagano Sta.
Zenkoji Daimon
Soba Museum
Jizodo
Togakushi Hokosha
Togakushi Chusha
Komeiin
Togakushi Ski Resort
ส-อา
ส.-อา.
ส.-อา.
ส.-อา.
ส.-อา.
ส.-อา.
ส.-อา.
ส.-อา.
ส.-อา.
ส.-อา.
ส.-อา.
7:00
8:20
8:30
9:40
10:40
11:30
12:30
13:30
14:10
15:10
16:10
17:20
18:30
7:07
||
8:37
9:47
10:47
11:37
12:37
13:37
||
15:17
16:17
17:27
18:37
7:54
||
9:24
10:34
11:34
12:24
13:24
14:29
||
16:09
17:09
18:19
19:29
7:56
||
9:26
10:36
11:36
12:26
13:26
14:31
||
16:11
17:11
18:21
19:31
7:57
9:17
9:27
10:37
11:37
12:27
13:27
14:32
||
16:12
17:12
18:22
19:32
8:04
9:24
9:34
10:44
11:44
12:34
13:34
14:39
15:14
16:19
17:19
18:31
19:41
8:06
9:26
9:36
10:46
11:46
12:36
13:36
14:41
15:16
16:21
17:21
8:17
9:37
9:47
10:57
11:57
12:47
13:47
14:54
15:27
16:34
17:34

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น
(■)= ให้บริการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ระหว่างวันที่ 17 ธ.ค. 2022 – 19 มี.ค. 2023 และทุกวันระหว่าง 29 ธ.ค. 2022 – 3 ม.ค. 2023

 

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ (29 ธ.ค. 2022- 3 ม.ค. 2023) และเทศกาลโอบ้ง (13-16 ส.ค.) จะใช้ตารางเดินรถวันเสาร์-อาทิตย์ (ตารางรถบัส E) และจะไม่มีรถให้บริการในวันที่ 1 มกราคม