รถบัสธรรมดา นากาโนะ

โทะกากุชิ

นากาโนะ

ตารางเวลา
[ นอกฤดูหนาว ]
1 เมษายน - 6 ธันวาคม 2024

ขาไป

ไปนากาโนะ
ตารางเวลา
ตารางเดินรถ
Togakushi Campground
Togakushi Okusha
Path to Kagami Pond
Togakushi Chusha
Togakushi Hokosha
Soba Museum
Zenkoji Daimon
Nagano Station
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
8:38
10:03
11:23
12:23
13:23
14:23
15:13
16:13
17:13
18:33
8:42
10:07
11:27
12:27
13:27
14:27
15:17
16:17
17:17
18:37
8:44
10:09
11:29
12:29
13:29
14:29
15:19
16:19
17:19
18:39
6:42
7:47
8:45
10:10
11:30
12:30
13:30
14:30
15:20
16:20
17:20
18:40
6:48
7:53
8:53
10:18
11:38
12:38
13:38
14:38
15:28
16:28
17:28
18:48
6:52
7:57
8:57
10:22
11:42
12:42
13:42
14:42
15:32
16:32
17:32
18:52
7:33
8:43
9:43
11:03
12:23
13:32
14:23
15:23
16:13
17:13
18:13
19:33
7:48
8:58
9:58
11:18
12:38
13:38
14:38
15:38
16:28
17:28
18:28
19:48

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

(▲)= ให้บริการเฉพาะวันเสาร์/อาทิตย์/วันหยุดขักขัตฤกษ์

(■)= ให้บริการเฉพาะวันจันทร์-ศุกร์

ขากลับ

ไปโทะกากุชิ
ตารางเวลา
ตารางเดินรถ
Nagano Station
Zenkoji Daimon
Zenkoji Nishi
Zenkoji Kita
Soba Museum
Togakushi Hokosha
Togakushi Chusha
Path to Kagami Pond
Togakushi Okusha
Togakushi Campground
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
7:00
8:30
9:40
10:40
11:30
12:30
13:30
15:10
16:10
17:00
17:20
18:00
18:30
19:00
7:07
8:37
9:47
10:47
11:37
12:37
13:37
15:17
16:17
17:07
17:27
18:07
18:37
19:07
7:10
8:40
9:50
10:50
11:40
12:40
13:40
15:20
16:20
17:10
17:30
18:10
18:40
19:10
7:11
8:41
9:51
10:51
11:41
12:41
13:41
15:21
16:21
17:11
17:31
18:11
18:41
19:11
7:54
9:24
10:34
11:34
12:24
13:24
14:29
16:09
17:09
17:59
18:19
18:59
19:29
19:59
7:57
9:27
10:37
11:37
12:27
13:27
14:32
16:12
17:12
18:02
18:22
19:02
19:32
20:02
8:04
9:34
10:44
11:44
12:34
13:34
14:39
16:19
17:19
18:09
18:29
19:11
19:41
20:11
8:05
9:35
10:45
11:45
12:35
13:35
14:40
16:20
17:20
18:10
18:30
8:08
9:38
10:48
11:48
12:38
13:38
14:43
16:23
17:23
18:13
18:33
8:14
9:41
10:54
11:54
12:44
13:44
14:51
16:31
17:31
18:21
18:41

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

(▲)= ให้บริการเฉพาะวันเสาร์/อาทิตย์/วันหยุดขักขัตฤกษ์

(■)= ให้บริการเฉพาะวันจันทร์-ศุกร์

ตารางเวลา
[ ฤดูหนาว ]
9 ธันวาคม 2023 - 31 มีนาคม 2024

ขาไป

ไปนากาโนะ
ตารางเวลา
ตารางเดินรถ
Togakushi Ski Resort
Togakushi Chusha
Togakushi Hokosha
Soba Museum
Joyama Koen-mae
Zenkoji Daimon
Showa-dori
Nagano Station
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
8:35
10:00
11:20
12:20
13:20
14:20
15:10
16:10
17:10
6:42
7:47
8:45
10:10
11:30
12:30
13:30
14:30
15:20
16:20
17:20
18:30
6:48
7:53
8:53
10:18
11:38
12:38
13:38
14:38
15:28
16:28
17:28
18:38
6:52
7:57
8:57
10:22
11:42
12:42
13:42
14:42
15:32
16:32
17:32
18:42
7:31
8:41
9:41
11:06
12:21
13:21
14:21
15:21
16:11
17:11
18:11
19:21
7:33
8:43
9:43
11:08
12:23
13:23
14:23
15:23
16:13
17:13
18:13
19:23
7:38
8:48
9:48
11:13
12:28
13:28
14:28
15:28
16:18
17:18
18:18
19:28
7:48
8:58
9:58
11:23
12:38
13:38
14:38
15:38
16:28
17:28
18:28
19:38

(●)= ให้บริการเฉพาะวันเสาร์/อาทิตย์ และวันหยุดเทศกาล

ขากลับ

ไปโทะกากุชิ
ตารางเวลา
ตารางเดินรถ
Nagano Station
Showa-dori
Zenkoji Daimon
Zenkoji Kita
Soba Museum
Togakushi Hokosha
Togakushi Chusha
Togakushi Ski Resort
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
7:00
8:30
9:40
10:40
11:30
12:30
13:30
15:10
16:10
17:00
17:20
18:00
18:30
19:00
7:02
8:32
9:42
10:42
11:32
12:32
13:32
15:12
16:12
17:02
17:22
18:02
18:32
19:02
7:07
8:37
9:47
10:47
11:37
12:37
13:37
15:17
16:17
17:07
17:27
18:07
18:37
19:07
7:11
8:41
9:51
10:51
11:41
12:41
13:41
15:21
16:21
17:11
17:31
18:11
18:41
19:11
7:15
8:45
9:55
10:55
11:45
12:45
13:45
15:25
16:25
17:15
17:35
18:15
18:45
19:15
7:57
9:27
10:37
11:37
12:27
13:27
14:32
16:12
17:12
18:02
18:22
19:02
19:32
19:57
8:04
9:34
10:44
11:44
12:34
13:34
14:39
16:19
17:19
18:09
18:29
19:11
19:41
20:06
8:17
9:47
10:57
11:57
12:47
13:47
14:54
16:34
17:34

(▲)= ให้บริการเฉพาะวันธรรมดา

(●)= ให้บริการเฉพาะวันเสาร์/อาทิตย์ และวันหยุดเทศกาล