รถบัสธรรมดา นากาโนะ

โทะกากุชิ

นากาโนะ

ตารางเวลารถบัส
[ ฤดูร้อน ]
1 เมษายน - 13 ธันวาคม 2019

ขาไป

ไปนากาโนะ
[ โทะกากุชิ → นากาโนะ ]
ตารางเวลารถบัส

Togakushi Campground (dep.)
Togakushi Okusha (dep.)
Kagami Pond (dep.)
Togakushi Chusha (dep.)
Jizodo (dep.)
Soba Museum (dep.)
Zenkoji Daimon (dep.)
Nagano Sta. (arr.)
Nagano Bus Terminal (arr.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8:38
10:03
10:03
11:23
12:23
13:23
14:23
15:13
16:13
17:13
18:33
8:42
10:07
10:07
11:27
12:27
13:27
14:27
15:17
16:17
17:17
18:37
8:44
10:09
10:09
11:29
12:29
13:29
14:29
15:19
16:19
17:19
18:39
6:42
7:47
8:45
10:10
10:10
11:30
12:30
13:30
14:30
15:20
16:20
17:20
18:40
6:49
7:54
8:54
10:19
10:19
11:39
12:39
13:39
14:39
15:29
16:29
17:29
18:49
6:52
7:57
8:57
10:22
10:22
11:42
12:42
13:42
14:42
15:32
16:32
17:32
18:52
7:33
8:43
9:43
11:03
11:08
12:23
13:23
14:23
15:23
16:13
17:13
18:13
19:33
7:48
8:58
9:58
11:18
11:23
12:38
13:38
14:38
15:38
16:28
17:28
18:28
19:48
7:50
9:02
10:02
11:20
11:27
12:40
13:40
14:40
15:40
16:30
17:30
18:30
19:50

(▲)= ให้บริการเฉพาะวันเสาร์/อาทิตย์ และช่วงเทศกาลโอบ้ง (13-16 ส.ค.)
(△)= ให้บริการเฉพาะวันจันทร์-ศุกร์

ขากลับ

ไปโทะกากุชิ
[ นากาโนะ → โทะกากุชิ ]
ตารางเวลารถบัส
Nagano Bus Terminal (dep.)
Nagano Sta. (dep.)
Zenkoji Daimon (dep.)
Soba Museum (arr.)
Jizodo (dep.)
Togakushi Hokosha (dep.)
Togakushi Chusha (dep.)
Kagami Pond (dep.)
Togakushi Okusha (dep.)
Togakushi Campground (arr.)
6:57
8:27
9:37
10:37
11:27
12:27
13:27
15:07
16:07
16:57
17:57
18:57
7:00
8:30
9:40
10:40
11:30
12:30
13:30
15:10
16:10
17:00
18:00
19:00
7:07
8:37
9:47
10:47
11:37
12:37
13:37
15:17
16:17
17:07
18:07
19:07
7:54
9:24
10:34
11:34
12:24
13:24
14:29
16:09
17:09
17:59
18:59
19:59
7:56
9:26
10:36
11:36
12:26
13:26
14:31
16:11
17:11
18:01
19:01
20:01
7:357
9:27
10:37
11:37
12:27
13:27
14:32
16:12
17:12
18:02
19:02
20:02
8:04
9:34
10:44
11:44
12:34
13:34
14:39
16:19
17:19
18:09
19:11
20:11
8:05
9:35
10:45
11:45
12:35
13:35
14:40
16:20
17:20
18:10
8:08
9:38
10:48
11:48
12:38
13:38
14:43
16:23
17:23
18:13
8:14
9:44
10:54
11:54
12:44
13:44
14:51
16:31
17:31
18:21

จากสถานีนากาโนะ โปรดรอขึ้นรถบัสสาย 70 จากป้ายหมายเลข 7 หน้าสถานี (ทางออก Zenkoji)

ตารางเวลารถบัส
[ ฤดูหนาว ]
13 ธันวาคม 2019 - 31 มีนาคม 2020

ขาไป

ไปนากาโนะ
[ โทะกากุชิ → นากาโนะ ]
ตารางเวลารถบัส
Service Date
Togakushi Ski Resort (dep.)
Komein (dep.)
Togakushi Chusha (dep.)
Togakushi Hokosha (dep.)
Soba Museum (dep.)
Zenkoji Daimon (dep.)
Nagano Sta. (arr.)
daily
weekend
daily
weekend
weekday
daily
daily
daily
daily
daily
daily
daily
daily
8:35
10:00
10:00
10:20
11:20
12:20
13:20
14:20
15:10
16:10
16:50
17:10
8:41
10:06
10:06
10:26
11:26
12:26
13:26
14:26
15:16
16:16
16:56
17:16
6:42
7:47
8:45
10:10
10:10
10:30
11:30
12:30
13:30
14:30
15:20
16:20
17:00
17:20
18:30
6:48
7:53
8:53
10:18
10:18
10:38
11:38
12:38
13:38
14:38
15:28
16:28
17:08
17:28
18:38
6:52
7:57
8:57
10:22
10:22
11:42
12:42
13:42
14:42
15:32
16:32
17:32
18:42
7:33
8:43
9:43
11:03
11:08
12:23
13:23
14:23
15:23
16:13
17:13
18:13
19:23
7:48
8:58
9:58
11:18
11:23
11:38
12:38
13:38
14:38
15:38
16:28
17:28
18:08
18:28
19:38

(■)= ให้บริการเฉพาะวันที่กำหนด ได้แก่ ทุกวันระหว่าง 28 ธ.ค. -5 ม.ค. / ทุกเสาร์-อาทิตย์ระหว่าง 11 ม.ค. – 8 มี.ค. และวันที่ 10 ก.พ.

ขากลับ

ไปโทะกากุชิ
[ นากาโนะ → โทะกากุชิ ]
ตารางเวลารถบัส
Service Date
Nagano Sta. (dep.)
Zenkoji Daimon (dep.)
Soba Museum (dep.)
Togakushi Hokosha (dep.)
Togakushi Chusha (dep.)
Komein (dep.)
Togakushi Ski Resort (arr.)
daily
daily
daily
daily
daily
daily
daily
daily
daily
daily
daily
daily
7:00
8:20
8:30
9:40
10:40
11:30
12:30
13:30
14:10
15:10
16:10
17:00
18:00
19:00
7:07
8:37
9:47
10:47
11:37
12:37
13:37
15:17
16:17
17:07
18:07
19:07
7:54
9:24
10:34
11:34
12:24
13:24
14:29
16:09
17:09
17:59
18:59
19:54
7:57
9:17
9:27
10:37
11:37
12:27
13:27
14:32
15:07
16:12
17:12
18:02
19:02
19:57
8:04
9:24
9:34
10:44
11:44
12:34
13:34
14:39
15:14
16:19
17:19
18:11
19:11
20:06
8:06
9:26
9:36
10:46
11:46
12:36
13:36
14:41
15:16
16:21
17:21
8:17
9:37
9:47
10:57
11:57
12:47
13:47
14:54
15:27
16:34
17:34

จากสถานีนากาโนะ โปรดรอขึ้นรถบัสสาย 70 จากป้ายหมายเลข 7 หน้าสถานี (ทางออก Zenkoji)
(■)= ให้บริการเฉพาะวันที่กำหนด ได้แก่ ทุกวันระหว่าง 28 ธ.ค. -5 ม.ค. / ทุกเสาร์-อาทิตย์ระหว่าง 11 ม.ค. – 8 มี.ค. และวันที่ 10 ก.พ.