รถบัสธรรมดา ยอดเขาโนริคุระ (ทาตามิไดระ)

ที่ราบสูงโนริคุระ

ยอดเขาโนริคุระ (ทาตามิไดระ)

ตารางเวลา
[ A ]

ขาไป

ไปยอดเขาโนริคุระ (ทาตามิไดระ)
ตารางเวลา
แผนที่

N-29 Norikura Kogen Tourist Info Center (ออก)
N-32 Suzuran Bridge
N-33 Kyukamura
N-35 Sanbon-daki
N-37 Reisengoya
N-38 Kuraigahara Sanso
N-40 Daisekkei / Path to Katanokoya
N-41 Elevation 2716m (สำหรับลงเท่านั้น)
N-42 Mt.Norikura Mountain Top (Tatamidaira) (ถึง)
■7:00
8:00
10:00
12:00
14:00
15:30
■7:03
8:03
10:03
12:03
14:03
15:33
■7:06
8:06
10:06
12:06
14:06
15:36
■7:15
8:15
10:15
12:15
14:15
15:45
■7:32
8:32
10:32
12:32
14:32
16:02
■7:35
8:35
10:35
12:35
14:35
16:05
■7:44
8:44
10:44
12:44
14:44
16:14
■7:49
8:49
10:49
12:49
14:49
16:19
■7:50
8:50
10:50
12:50
14:50
16:20

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น
(■) = รถบัสรอบนี้ให้บริการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ขากลับ

ไปที่ราบสูงโนริคุระ
ตารางเวลา
แผนที่

N-42 Mt.Norikura Mountain Top (Tatamidaira) (ออก)
N-40 Daisekkei / Path to Katanokoya
N-38 Kuraigahara Sanso
N-37 Reisengoya
N-35 Sanbon-daki
N-33 Kyukamura
N-32 Suzuran Bridge
N-29 Norikura Kogen Tourist Info Center (ถึง)
■8:05
9:05
11:05
13:05
15:05
16:30
■8:09
9:09
11:09
13:09
15:09
16:34
■8:17
9:17
11:17
13:17
15:17
16:42
■8:21
9:21
11:21
13:21
15:21
16:46
■8:39
9:39
11:39
13:39
15:39
17:04
■8:49
9:49
11:49
13:49
15:49
17:14
■8:50
9:50
11:50
13:50
15:50
17:15
■8:55
9:55
11:55
13:55
15:55
17:20

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น
(■) = รถบัสรอบนี้ให้บริการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ตารางเวลา
[ B ]

ขาไป

ไปยอดเขาโนริคุระ (ทาตามิไดระ)
ตารางเวลา
แผนที่

N-29 Norikura Kogen Tourist Info Center (ออก)
N-32 Suzuran Bridge
N-33 Kyukamura
N-35 Sanbon-daki
N-37 Reisengoya
N-38 Kuraigahara Sanso
N-40 Daisekkei / Path to Katanokoya
N-41 Elevation 2716m (สำหรับลงเท่านั้น)
N-42 Mt.Norikura Mountain Top (Tatamidaira) (ถึง)
8:00
11:00
14:00
8:03
11:03
14:03
8:06
11:06
14:06
8:15
11:15
14:15
8:32
11:32
14:32
8:35
11:35
14:35
8:44
11:44
14:44
8:49
11:49
14:49
8:50
11:50
14:50

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

ขากลับ

ไปที่ราบสูงโนริคุระ
ตารางเวลา
แผนที่

N-42 Mt.Norikura Mountain Top (Tatamidaira) (ออก)
N-40 Daisekkei / Path to Katanokoya
N-38 Kuraigahara Sanso
N-37 Reisengoya
N-35 Sanbon-daki
N-33 Kyukamura
N-32 Suzuran Bridge
N-29 Norikura Kogen Tourist Info Center (ถึง)
9:05
12:05
15:05
9:09
12:09
15:09
9:17
12:17
15:17
9:21
12:21
15:21
9:39
12:39
15:39
9:49
12:49
15:49
9:50
12:50
15:50
9:55
12:55
15:55

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

ตารางเวลา
[ C ]

ขาไป

ไปยอดเขาโนริคุระ (ทาตามิไดระ)
ตารางเวลา
แผนที่

N-29 Norikura Kogen Tourist Info Center (ออก)
N-32 Suzuran Bridge
N-33 Kyukamura
N-35 Sanbon-daki
N-37 Reisengoya
N-38 Kuraigahara Sanso
N-40 Daisekkei / Path to Katanokoya
N-41 Elevation 2716m (สำหรับลงเท่านั้น)
N-42 Mt.Norikura Mountain Top (Tatamidaira) (ถึง)
■6:10
7:00
8:00
9:00
9:30
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:30
■6:13
7:03
8:03
9:03
9:33
10:03
11:03
12:03
13:03
14:03
15:33
■6:16
7:06
8:06
9:06
9:36
10:06
11:06
12:06
13:06
14:06
15:36
■6:25
7:15
8:15
9:15
8:45
10:15
11:15
12:15
13:15
14:15
15:45
■6:42
7:32
8:32
9:32
10:02
10:32
11:32
12:32
13:32
14:32
16:02
■6:45
7:35
8:35
9:35
10:05
10:35
11:35
12:35
13:35
14:35
16:05
■6:54
7:44
8:44
9:44
10:14
10:44
11:44
12:44
13:44
14:44
16:14
■6:59
7:49
8:49
9:49
10:19
10:49
11:49
12:49
13:49
14:49
16:19
■7:00
7:50
8:50
9:50
10:20
10:50
11:50
12:50
13:50
14:50
16:20

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น
(■) = รถบัสรอบนี้ให้บริการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และระหว่าง 14-15 ส.ค.

ขากลับ

ไปที่ราบสูงโนริคุระ
ตารางเวลา
แผนที่

N-42 Mt.Norikura Mountain Top (Tatamidaira) (ออก)
N-40 Daisekkei / Path to Katanokoya
N-38 Kuraigahara Sanso
N-37 Reisengoya
N-35 Sanbon-daki
N-33 Kyukamura
N-32 Suzuran Bridge
N-29 Norikura Kogen Tourist Info Center (ถึง)
■7:10
8:05
9:05
10:05
11:05
12:05
13:05
14:05
15:05
16:05
16:30
■7:14
8:09
9:09
10:09
11:09
12:09
13:09
14:09
15:09
16:09
16:34
■7:22
8:17
9:17
10:17
11:17
12:17
13:17
14:17
15:17
16:17
16:42
■7:26
8:21
9:21
10:21
11:21
12:21
13:21
14:21
15:21
16:21
16:46
■7:44
8:39
9:39
10:39
11:39
12:39
13:39
14:39
15:39
16:39
17:04
■7:54
8:49
9:49
10:49
11:49
12:49
13:49
14:49
15:49
16:49
17:14
■7:55
8:50
9:50
10:50
11:50
12:50
13:50
14:50
15:50
16:50
17:15
■8:00
8:55
9:55
10:55
11:55
12:55
13:55
14:55
15:55
16:55
17:20

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น
(■) = รถบัสรอบนี้ให้บริการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และระหว่าง 14-15 ส.ค.

ตารางเวลา
[ D ]

ขาไป

ไปยอดเขาโนริคุระ (ทาตามิไดระ)
ตารางเวลา

N-29 Norikura Kogen Tourist Info Center (ออก)
N-32 Suzuran Bridge
N-33 Kyukamura
N-35 Sanbon-daki
N-37 Reisengoya
N-38 Kuraigahara Sanso
N-40 Daisekkei / Path to Katanokoya
N-41 Elevation 2716m (สำหรับลงเท่านั้น)
N-42 Mt.Norikura Mountain Top (Tatamidaira) (ถึง)
8:00
10:00
12:00
14:00
15:30
8:03
10:03
12:03
14:03
15:33
8:06
10:06
12:06
14:06
15:36
8:15
10:15
12:15
14:15
15:45
8:32
10:32
12:32
14:32
16:02
8:35
10:35
12:35
14:35
16:05
8:44
10:44
12:44
14:44
16:14
8:49
10:49
12:49
14:49
16:19
8:50
10:50
12:50
14:50
16:20

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

 

เนื่องจากวันที่ 27 ส.ค. จะมีการจัดงาน Norikura Hill Climb 2023 จึงยกเลิกการให้บริการรถบัสรอบ 12:00 น.

ขากลับ

ไปที่ราบสูงโนริคุระ
ตารางเวลา

N-42 Mt.Norikura Mountain Top (Tatamidaira) (ออก)
N-40 Daisekkei / Path to Katanokoya
N-38 Kuraigahara Sanso
N-37 Reisengoya
N-35 Sanbon-daki
N-33 Kyukamura
N-32 Suzuran Bridge
N-29 Norikura Kogen Tourist Info Center (ถึง)
9:05
11:05
13:05
15:05
16:30
9:09
11:09
13:09
15:09
16:34
9:17
11:17
13:17
15:17
16:42
9:21
11:21
13:21
15:21
16:46
9:39
11:39
13:39
15:39
17:04
9:45
11:49
13:49
15:49
17:14
9:50
11:50
13:50
15:50
17:15
9:55
11:55
13:55
15:55
17:20

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

ตารางเวลา
[ E ]

ขาไป

ไปยอดเขาโนริคุระ (ทาตามิไดระ)
ตารางเวลา

N-29 Norikura Kogen Tourist Info Center (ออก)
N-32 Suzuran Bridge
N-33 Kyukamura
N-35 Sanbon-daki
N-37 Reisengoya
N-38 Kuraigahara Sanso
N-40 Daisekkei / Path to Katanokoya
N-41 Elevation 2716m (สำหรับลงเท่านั้น)
N-42 Mt.Norikura Mountain Top (Tatamidaira) (ถึง)
7:00
8:00
9:00
9:30
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:30
7:03
8:03
9:03
9:33
10:03
11:03
12:03
13:03
14:03
15:33
7:06
8:06
9:06
9:36
10:06
11:06
12:06
13:06
14:06
15:36
7:15
8:15
9:15
9:45
10:15
11:15
12:15
13:15
14:15
15:45
7:32
8:32
9:32
10:02
10:32
11:32
12:32
13:32
14:32
16:02
7:35
8:35
9:35
10:05
10:35
11:35
12:35
13:35
14:35
16:05
7:44
8:44
9:44
10:14
10:44
11:44
12:44
13:44
14:44
16:14
7:49
8:49
9:49
10:19
10:49
11:49
12:49
13:49
14:49
16:19
7:50
8:50
9:50
10:20
10:50
11:50
12:50
13:50
14:50
16:20

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

ขากลับ

ไปที่ราบสูงโนริคุระ
ตารางเวลา

N-42 Mt.Norikura Mountain Top (Tatamidaira) (ออก)
N-40 Daisekkei / Path to Katanokoya
N-38 Kuraigahara Sanso
N-37 Reisengoya
N-35 Sanbon-daki
N-33 Kyukamura
N-32 Suzuran Bridge
N-29 Norikura Kogen Tourist Info Center (ถึง)
8:05
9:05
10:05
11:05
12:05
13:05
14:05
15:05
16:05
16:30
8:09
9:09
10:09
11:09
12:09
13:09
14:09
15:09
16:09
16:34
8:17
9:17
10:17
11:17
12:17
13:17
14:17
15:17
16:17
16:42
8:21
9:21
10:21
11:21
12:21
13:21
14:21
15:21
16:21
16:46
8:39
9:39
10:39
11:39
12:39
13:39
14:39
15:39
16:39
17:04
8:49
9:49
10:49
11:49
12:49
13:49
14:49
15:49
16:49
17:14
8:50
9:50
10:50
11:50
12:50
13:50
14:50
15:50
16:50
17:15
8:55
9:55
10:55
11:55
12:55
13:55
14:55
15:55
16:55
17:20

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

ตารางเวลา
[ F ]

ขาไป

ไปยอดเขาโนริคุระ (ทาตามิไดระ)
ตารางเวลา

N-29 Norikura Kogen Tourist Info Center (ออก)
N-32 Suzuran Bridge
N-33 Kyukamura
N-35 Sanbon-daki
N-37 Reisengoya
N-38 Kuraigahara Sanso
N-40 Daisekkei / Path to Katanokoya
N-41 Elevation 2716m (สำหรับลงเท่านั้น)
N-42 Mt.Norikura Mountain Top (Tatamidaira) (ถึง)
8:00
10:00
12:00
14:00
15:30
8:03
10:03
12:03
14:03
15:33
8:06
10:06
12:06
14:06
15:36
8:15
10:15
12:15
14:15
15:45
8:32
10:32
12:32
14:32
16:02
8:35
10:35
12:35
14:35
16:05
8:44
10:44
12:44
14:44
16:14
8:49
10:49
12:49
14:49
16:19
8:50
10:50
12:50
14:50
16:20

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

ขากลับ

ไปที่ราบสูงโนริคุระ
ตารางเวลา

N-42 Mt.Norikura Mountain Top (Tatamidaira) (ออก)
N-40 Daisekkei / Path to Katanokoya
N-38 Kuraigahara Sanso
N-37 Reisengoya
N-35 Sanbon-daki
N-33 Kyukamura
N-32 Suzuran Bridge
N-29 Norikura Kogen Tourist Info Center (ถึง)
9:05
11:05
13:05
15:05
16:30
9:09
11:09
13:09
15:09
16:34
9:17
11:17
13:17
15:17
16:42
9:21
11:21
13:21
15:21
16:46
9:39
11:39
13:39
15:39
17:04
9:49
11:49
13:49
15:49
17:14
9:50
11:50
13:50
15:50
17:15
9:55
11:55
13:55
15:55
17:20

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

พาสรถบัสแนะนำ

รถบัสเส้นทางนี้อยู่ในขอบเขตการใช้งานของพาสรถบัสด้านล่าง

โรงแรมที่พักแนะนำ
มัตสึโมโต้
HOTEL SHOHO

หนึ่งใน 100 โรงแรมและเรียวกังที่ดีที่สุดโดยผู้เชี่ยวชาญ และเป็นหนึ่งในเรียวกัง 5 ดาวในจังหวัดนากาโนะ ปลดปล่อยตัวเองไปกับออนเซ็นและวิวตระการตาของเจแปนแอลป์

มัตสึโมโต้
HOTEL BUENA VISTA

โรงแรมแลนด์มาร์คเมืองมัตสึโมโต้ ระดับพรีเมี่ยมสุดหรูพร้อมทิวทัศน์ของเจแปนแอลป์

มัตสึโมโต้
ALPICO PLAZA HOTEL

ที่พักสะดวกสบายและเดินทางสะดวก เหมาะที่จะใช้เป็นเบสในการท่องเที่ยวในนากาโนะ

มัตสึโมโต้
Ace Inn Matsumoto

ที่พักสะดวกสบายและราคาไม่แพงใกล้สถานีที่สุด